DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THẮNG GIẢI RÚT THĂM MAY MẮN

Phần thưởng Tên KH Mã thẻ TZ Số điện thoại
PlayStation 5 Standard Edition T.N.H.Q *******698 *******309
Máy hút bụi Dyson V8 Slim™ Fluffy+ I *******991 *******559
Apple TV 2022 4k Ethernet 128 GB C.P.M.N *******404 *******372
Loa Bluetooth Marshall Action II P.T.V *******409 *******676
Tai nghe không dây Sony WF-1000XM4 D.H.M.N *******458 *******429
Ghế Công Thái Học Epione Easy Chair 2.0 V.Q.D *******321 *******953
Nintendo Switch OLED Model with Joy-Con P.T.T *******301 *******856
Smart Tivi LG 4K 43inch T.T.T.T *******494 *******233
Tai Nghe Không Dây Marshall Minor 3 N.V.S *******045 *******818
Máy Sấy Tóc Dyson 389932-01 D.C.M *******275 *******895
Máy Hút Bụi Dyson V12 Detect Slim Total Clean T.H.D *******655 *******567
Phần thưởng Mã thẻ TZ Email Số điện thoại
20,000 VND game credits *******668 *******[email protected] *******669
20,000 VND game credits *******106 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******432   *******996
20,000 VND game credits *******622   *******533
20,000 VND game credits *******586   *******586
20,000 VND game credits *******649 *******[email protected] *******294
20,000 VND game credits *******190   *******515
20,000 VND game credits *******190   *******515
20,000 VND game credits *******649 *******[email protected] *******294
20,000 VND game credits *******293   *******670
20,000 VND game credits *******956 *******[email protected] *******777
20,000 VND game credits *******902   *******573
20,000 VND game credits *******395 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******546 *******[email protected] *******403
20,000 VND game credits *******546 *******[email protected] *******403
20,000 VND game credits *******392 *******[email protected] *******223
20,000 VND game credits *******600   *******882
20,000 VND game credits *******845   *******007
20,000 VND game credits *******994   *******668
20,000 VND game credits *******303   *******396
20,000 VND game credits *******255 *******[email protected] *******645
20,000 VND game credits *******394 *******[email protected] *******154
20,000 VND game credits *******325 *******[email protected] *******496
20,000 VND game credits *******662   *******266
20,000 VND game credits *******303   *******664
20,000 VND game credits *******489   *******888
20,000 VND game credits *******250   *******811
20,000 VND game credits *******816   *******999
20,000 VND game credits *******287   *******771
20,000 VND game credits *******343 *******[email protected] *******726
20,000 VND game credits *******146   *******082
20,000 VND game credits *******954 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******304   *******111
20,000 VND game credits *******304   *******111
20,000 VND game credits *******026 *******[email protected] *******325
20,000 VND game credits *******042   *******699
50,000 VND game credits *******550 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******410 *******[email protected] *******668
20,000 VND game credits *******260 *******[email protected] *******379
50,000 VND game credits *******730 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******541 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******605 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******787   *******020
20,000 VND game credits *******943   *******594
20,000 VND game credits *******605 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******410 *******[email protected] *******668
20,000 VND game credits *******936   *******703
20,000 VND game credits *******942   *******231
20,000 VND game credits *******967   *******944
20,000 VND game credits *******503   *******605
20,000 VND game credits *******286   *******789
20,000 VND game credits *******787   *******020
50,000 VND game credits *******085   *******412
20,000 VND game credits *******393 *******[email protected] *******555
20,000 VND game credits *******942   *******995
20,000 VND game credits *******201 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******902   *******694
20,000 VND game credits *******991   *******189
20,000 VND game credits *******301 *******[email protected] *******856
20,000 VND game credits *******301 *******[email protected] *******856
20,000 VND game credits *******301 *******[email protected] *******856
20,000 VND game credits *******640   *******702
20,000 VND game credits *******799   *******868
20,000 VND game credits *******251   *******221
20,000 VND game credits *******467 *******[email protected] *******386
20,000 VND game credits *******581 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******385   *******796
20,000 VND game credits *******880 *******[email protected] *******489
50,000 VND game credits *******210   *******434
20,000 VND game credits *******844   *******210
20,000 VND game credits *******856   *******733
20,000 VND game credits *******057 *******[email protected] *******302
20,000 VND game credits *******581 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******714   *******909
20,000 VND game credits *******717 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******717 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******868 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******362 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******761   *******892
20,000 VND game credits *******689 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******909   *******222
20,000 VND game credits *******278   *******669
20,000 VND game credits *******212   *******971
20,000 VND game credits *******477 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******700   *******939
50,000 VND game credits *******327   *******915
20,000 VND game credits *******053   *******086
50,000 VND game credits *******779   *******587
20,000 VND game credits *******074 *******[email protected] *******240
20,000 VND game credits *******057 *******[email protected] *******302
20,000 VND game credits *******385   *******796
20,000 VND game credits *******327   *******915
20,000 VND game credits *******162 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******723 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******723 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******723 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******720   *******234
20,000 VND game credits *******622   *******779
50,000 VND game credits *******581 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******739 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******622   *******779
20,000 VND game credits *******622   *******779
50,000 VND game credits *******774 *******[email protected] *******130
20,000 VND game credits *******774   *******063
20,000 VND game credits *******039   *******122
20,000 VND game credits *******453 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******959   *******048
20,000 VND game credits *******802   *******893
20,000 VND game credits *******689 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******689 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******982   *******076
20,000 VND game credits *******951 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******885 *******[email protected] *******991
20,000 VND game credits *******210   *******434
20,000 VND game credits *******717 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******717 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******169   *******908
20,000 VND game credits *******719 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******278   *******669
20,000 VND game credits *******723 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******706   *******894
20,000 VND game credits *******807   *******909
20,000 VND game credits *******658 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******379   *******385
20,000 VND game credits *******604 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******137   *******468
20,000 VND game credits *******095 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******040   *******737
20,000 VND game credits *******391   *******567
20,000 VND game credits *******095 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******761 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******091 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******056 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******420   *******298
50,000 VND game credits *******623   *******926
20,000 VND game credits *******623   *******927
20,000 VND game credits *******623   *******928
50,000 VND game credits *******623   *******929
20,000 VND game credits *******398 *******[email protected] *******737
20,000 VND game credits *******596   *******777
20,000 VND game credits *******109   *******833
50,000 VND game credits *******165   *******644
50,000 VND game credits *******364 *******[email protected] *******181
20,000 VND game credits *******442   *******870
50,000 VND game credits *******715   *******434
20,000 VND game credits *******618   *******822
20,000 VND game credits *******444   *******649
20,000 VND game credits *******716 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******571 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******571 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******951   *******484
20,000 VND game credits *******036   *******194
20,000 VND game credits *******350   *******168
20,000 VND game credits *******970 *******[email protected] *******718
20,000 VND game credits *******546 *******[email protected] *******854
20,000 VND game credits *******359 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******448   *******915
20,000 VND game credits *******601   *******999
50,000 VND game credits *******911   *******293
20,000 VND game credits *******390 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******492 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******537 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******458 *******[email protected] *******429
20,000 VND game credits *******364 *******[email protected] *******181
20,000 VND game credits *******354 *******[email protected] *******181
20,000 VND game credits *******582 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******541   *******486
20,000 VND game credits *******541   *******486
20,000 VND game credits *******612   *******239
20,000 VND game credits *******061 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******822 *******[email protected] *******319
50,000 VND game credits *******252 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******252 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******571 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******458 *******[email protected] *******429
20,000 VND game credits *******681   *******273
20,000 VND game credits *******571   *******335
20,000 VND game credits *******735   *******604
20,000 VND game credits *******046 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******254   *******354
50,000 VND game credits *******214   *******481
20,000 VND game credits *******523   *******707
20,000 VND game credits *******196 *******[email protected] *******757
20,000 VND game credits *******469 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******298 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******196 *******[email protected] *******757
20,000 VND game credits *******542 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******397 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******213   *******481
20,000 VND game credits *******196 *******[email protected] *******757
20,000 VND game credits *******425 *******[email protected] *******093
50,000 VND game credits *******388   *******596
20,000 VND game credits *******614 *******[email protected] *******574
20,000 VND game credits *******319 *******[email protected] *******555
20,000 VND game credits *******196 *******[email protected] *******757
20,000 VND game credits *******504 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******978 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******523   *******707
20,000 VND game credits *******000 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******597 *******[email protected] *******181
20,000 VND game credits *******257 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******472 *******[email protected] *******209
20,000 VND game credits *******242   *******419
20,000 VND game credits *******517   *******499
50,000 VND game credits *******674 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******674 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******239   *******210
20,000 VND game credits *******239   *******210
20,000 VND game credits *******966 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******614 *******[email protected] *******850
20,000 VND game credits *******614 *******[email protected] *******850
20,000 VND game credits *******504 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******504 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******804 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******504 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******406 *******[email protected] *******586
50,000 VND game credits *******360   *******397
20,000 VND game credits *******285 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******180 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******156 *******[email protected] *******975
20,000 VND game credits *******296   *******535
20,000 VND game credits *******504 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******066 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******966   *******006
50,000 VND game credits *******311 *******[email protected] *******011
20,000 VND game credits *******292   *******448
20,000 VND game credits *******161 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******987 *******[email protected] *******237
20,000 VND game credits *******991   *******559
50,000 VND game credits *******561 *******[email protected] *******890
20,000 VND game credits *******458 *******[email protected] *******429
20,000 VND game credits *******176   *******893
20,000 VND game credits *******456   *******595
20,000 VND game credits *******034 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******247 *******[email protected] *******922
50,000 VND game credits *******969 *******[email protected] *******429
20,000 VND game credits *******311   *******369
50,000 VND game credits *******577   *******638
20,000 VND game credits *******283   *******364
20,000 VND game credits *******283   *******364
20,000 VND game credits *******759   *******796
50,000 VND game credits *******969 *******[email protected] *******429
20,000 VND game credits *******124   *******777
20,000 VND game credits *******568 *******[email protected] *******574
20,000 VND game credits *******545 *******[email protected] *******205
20,000 VND game credits *******667   *******803
20,000 VND game credits *******458 *******[email protected] *******429
20,000 VND game credits *******109   *******833
50,000 VND game credits *******407   *******191
20,000 VND game credits *******534 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******399 *******[email protected] *******333
20,000 VND game credits *******399 *******[email protected] *******333
20,000 VND game credits *******340 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******678   *******411
20,000 VND game credits *******607 *******[email protected] *******333
20,000 VND game credits *******377 *******[email protected] *******612
20,000 VND game credits *******547 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******397 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******549   *******668
50,000 VND game credits *******111 *******[email protected] *******822
50,000 VND game credits *******278 *******[email protected] *******047
20,000 VND game credits *******094   *******313
20,000 VND game credits *******405   *******626
20,000 VND game credits *******523   *******696
20,000 VND game credits *******523   *******696
20,000 VND game credits *******618   *******385
50,000 VND game credits *******131 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******590   *******204
20,000 VND game credits *******364 *******[email protected] *******464
20,000 VND game credits *******572   *******782
20,000 VND game credits *******495 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******319   *******333
20,000 VND game credits *******408 *******[email protected] *******611
20,000 VND game credits *******345 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******345 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******303 *******[email protected] *******620
50,000 VND game credits *******348 *******[email protected] *******250
50,000 VND game credits *******520   *******533
20,000 VND game credits *******316   *******988
50,000 VND game credits *******572   *******988
20,000 VND game credits *******572   *******988
20,000 VND game credits *******572   *******988
20,000 VND game credits *******541 *******[email protected] *******711
20,000 VND game credits *******681 *******[email protected] *******821
20,000 VND game credits *******029 *******[email protected] *******891
20,000 VND game credits *******519 *******[email protected] *******210
20,000 VND game credits *******661   *******951
20,000 VND game credits *******554 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******554 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******431 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******441   *******266
20,000 VND game credits *******552 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******055   *******318
20,000 VND game credits *******289   *******954
20,000 VND game credits *******289   *******954
20,000 VND game credits *******719   *******989
50,000 VND game credits *******520   *******533
20,000 VND game credits *******357 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******357 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******554 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******554 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******412   *******669
50,000 VND game credits *******226 *******[email protected] *******079
20,000 VND game credits *******465   *******788
20,000 VND game credits *******856   *******848
20,000 VND game credits *******101   *******322
20,000 VND game credits *******558   *******178
20,000 VND game credits *******225   *******013
20,000 VND game credits *******914   *******864
50,000 VND game credits *******914   *******864
20,000 VND game credits *******689 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******689 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******366 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******687   *******638
20,000 VND game credits *******689 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******188 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******675 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******184 *******[email protected] *******882
20,000 VND game credits *******929   *******103
20,000 VND game credits *******031   *******838
20,000 VND game credits *******031   *******838
20,000 VND game credits *******854 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******006 *******[email protected] *******893
20,000 VND game credits *******039 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******532   *******109
20,000 VND game credits *******189   *******149
20,000 VND game credits *******678 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******135   *******186
20,000 VND game credits *******226 *******[email protected] *******079
50,000 VND game credits *******144 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******118   *******898
20,000 VND game credits *******226 *******[email protected] *******079
20,000 VND game credits *******721   *******439
20,000 VND game credits *******631   *******875
20,000 VND game credits *******658   *******014
20,000 VND game credits *******027   *******540
20,000 VND game credits *******027   *******540
20,000 VND game credits *******226 *******[email protected] *******079
20,000 VND game credits *******781   *******994
20,000 VND game credits *******506 *******[email protected] *******810
20,000 VND game credits *******490 *******[email protected] *******444
20,000 VND game credits *******871 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******027   *******540
20,000 VND game credits *******027   *******540
20,000 VND game credits *******039 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******956 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******956 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******324   *******396
20,000 VND game credits *******862   *******661
20,000 VND game credits *******215   *******475
50,000 VND game credits *******438   *******145
20,000 VND game credits *******438   *******145
20,000 VND game credits *******581   *******436
20,000 VND game credits *******703 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******725 *******[email protected] *******726
20,000 VND game credits *******110 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******243 *******[email protected] *******758
20,000 VND game credits *******679   *******899
20,000 VND game credits *******836 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******506   *******999
50,000 VND game credits *******511   *******399
20,000 VND game credits *******815 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******382   *******380
20,000 VND game credits *******635   *******009
20,000 VND game credits *******213 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******876   *******650
20,000 VND game credits *******663   *******379
20,000 VND game credits *******661 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******722 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******776 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******655 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******627   *******345
20,000 VND game credits *******280   *******182
20,000 VND game credits *******280   *******182
20,000 VND game credits *******409   *******790
20,000 VND game credits *******739 *******[email protected] *******879
20,000 VND game credits *******264   *******783
50,000 VND game credits *******433   *******935
20,000 VND game credits *******663   *******379
50,000 VND game credits *******663   *******379
20,000 VND game credits *******633 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******633 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******663   *******379
20,000 VND game credits *******663   *******379
20,000 VND game credits *******777 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******410 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******410 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******575 *******[email protected] *******996
20,000 VND game credits *******664 *******[email protected] *******996
20,000 VND game credits *******927   *******168
20,000 VND game credits *******749 *******[email protected] *******236
20,000 VND game credits *******873   *******091
20,000 VND game credits *******111   *******888
20,000 VND game credits *******373   *******066
20,000 VND game credits *******385 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******785   *******893
20,000 VND game credits *******220 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******673   *******896
20,000 VND game credits *******697 *******[email protected] *******042
20,000 VND game credits *******629 *******[email protected] *******991
50,000 VND game credits *******633 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******709 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******059   *******659
20,000 VND game credits *******709 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******687 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******687 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******498   *******921
50,000 VND game credits *******288 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******627   *******975
50,000 VND game credits *******476   *******492
50,000 VND game credits *******476   *******492
20,000 VND game credits *******709 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******670 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******231 *******[email protected] *******564
50,000 VND game credits *******231 *******[email protected] *******564
20,000 VND game credits *******709 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******709 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******330   *******936
20,000 VND game credits *******561 *******[email protected] *******403
50,000 VND game credits *******861   *******178
20,000 VND game credits *******699 *******[email protected] *******273
20,000 VND game credits *******224   *******224
20,000 VND game credits *******286   *******986
20,000 VND game credits *******714   *******943
20,000 VND game credits *******818   *******734
20,000 VND game credits *******612   *******158
20,000 VND game credits *******086 *******[email protected] *******615
50,000 VND game credits *******792 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******792 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******095 *******[email protected] *******211
20,000 VND game credits *******095 *******[email protected] *******211
20,000 VND game credits *******643 *******[email protected] *******437
50,000 VND game credits *******883 *******[email protected] *******990
20,000 VND game credits *******337   *******999
20,000 VND game credits *******705 *******[email protected] *******502
20,000 VND game credits *******161   *******915
20,000 VND game credits *******322   *******953
20,000 VND game credits *******321   *******953
20,000 VND game credits *******322   *******953
20,000 VND game credits *******944 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******873   *******060
20,000 VND game credits *******873   *******060
20,000 VND game credits *******124   *******648
20,000 VND game credits *******378 *******[email protected]  
50,000 VND game credits *******296 *******[email protected] *******149
20,000 VND game credits *******053   *******469
20,000 VND game credits *******910 *******[email protected] *******191
50,000 VND game credits *******791 *******[email protected] *******886
20,000 VND game credits *******596   *******343
20,000 VND game credits *******178 *******[email protected] *******251
20,000 VND game credits *******178 *******[email protected] *******251
20,000 VND game credits *******155 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******759   *******131
20,000 VND game credits *******390   *******304
20,000 VND game credits *******718 *******[email protected] *******480
20,000 VND game credits *******178 *******[email protected] *******251
20,000 VND game credits *******178 *******[email protected] *******251
20,000 VND game credits *******178 *******[email protected] *******251
50,000 VND game credits *******178 *******[email protected] *******251
20,000 VND game credits *******312   *******899
20,000 VND game credits *******312   *******899
20,000 VND game credits *******312   *******899
20,000 VND game credits *******312   *******899
20,000 VND game credits *******363   *******686
20,000 VND game credits *******648 *******[email protected] *******067
20,000 VND game credits *******866   *******333
20,000 VND game credits *******250 *******[email protected] *******797
20,000 VND game credits *******631 *******[email protected] *******568
20,000 VND game credits *******633   *******121
20,000 VND game credits *******734 *******[email protected]  
20,000 VND game credits *******919 *******[email protected] *******426
20,000 VND game credits *******765   *******000
20,000 VND game credits *******490 *******[email protected] *******444
20,000 VND game credits *******301   *******402
20,000 VND game credits *******824   *******597
20,000 VND game credits *******283   *******246
20,000 VND game credits *******283   *******246
20,000 VND game credits *******765   *******000
50,000 VND game credits *******155 *******[email protected]  

CHƯƠNG TRÌNH LUCKY DRAW THÁNG 5

1. Đối tượng tham gia:

 • Tất cả khách hàng thanh toán dịch vụ vui chơi giải trí tại trung tâm Timezone Việt Nam, trừ trung tâm Timezone Crescent Mall (Quận 7, Tp.HCM).
 • Khách hàng đã đăng ký thành viên và có thẻ thành viên Timezone Việt Nam. 
 • Không áp dụng cho nhân viên Timezone.

2. Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải Đặc Biệt: 01 Máy hút bụi Dyson V12 Detect Slim Total Clean

10 Giải Nhất:

 • Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UP7720PTC
 • PlayStation 5 / PS5 Standard Edition
 • Máy hút bụi Dyson V8 Slim™ Fluffy+
 • Máy sấy tóc Dyson Supersonic
 • Ghế công thái học Epione EasyChair 2.0
 • Nintendo Switch OLED model
 • Loa Bluetooth Marshall Acton 2
 • Tai nghe không dây Sony WF-1000XM4
 • Tai nghe không dây Marshall Minor 3
 • Apple TV 2022 4K Ethernet 128GB

10 Giải May mắn 01: 01 Voucher trị giá 100,000 VND game credits.

350 Giải May mắn 02: 01 Voucher trị giá 50,000 VND game credits.

2,075 Giải May mắn 03: 01 Voucher trị giá 20,000 VND game credits.

10,000 Giải May mắn 04: 01 Voucher tương đương 01 lượt chơi game miễn phí tại Timezone.

3. Thể lệ:

A. Cách thức tham gia hợp lệ:

 • Khách hàng thanh toán gói nạp 350,000 VND, 550,000 VND tại trung tâm nhận 01 (một) lượt bốc thăm trúng thưởng trong thùng thăm đặt tại quầy thanh toán.
 • Khách hàng thanh toán gói nạp 1,000,000 VND (của gói nạp nhân đôi chỉ dành cho khách hàng hạng thẻ Gold và Platinum) nhận 01 (một) lượt bốc thăm trúng thưởng trong thùng thăm đặt tại quầy thanh toán.
 • Khách hàng thanh toán gói nạp 1,100,000 VND tại trung tâm nhận 02 (hai) lượt bốc thăm trúng thưởng trong thùng thăm đặt tại quầy thanh toán.
 • Hóa đơn của khách hàng có thời gian thanh toán nằm trong thời gian thực hiện chương trình.

 

B. Cách thức xác định trúng giải:

Thời gian chương trình: Từ 9 giờ 00 phút ngày 5/5/2023 đến 22 giờ 00 phút ngày 31/05/2023.

 • Trung tâm áp dụng:
 • Timezone Aeon Mall Hà Đông.
 • Timezone Vincom Metropolis Liễu Giai.
 • Timezone Aeon Mall Hải Phòng.
 • Timezone City Hub Vinh.
 • Timezone Aeon Mall Tân Phú, lầu 2.
 • Timezone Aeon Mall Tân Phú, lầu 3.
 • Timezone Estella Place.
 • Timezone Emart Gò Vấp.
 • Timezone Pico Plaza.
 • Timezone Aeon Mall Bình Dương.

Sau khi khách hàng kết thúc giao dịch thanh toán cho gói nạp dịch vụ trò chơi giải trí và có hóa đơn đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình đã nêu trên, nhân viên tại quầy thanh toán sẽ thông báo số lượt rút thăm tương ứng với giá trị thanh toán đã quy định, hướng dẫn khách hàng đến vị trí thùng thăm và rút thăm trực tiếp, tại chỗ.

Mỗi phiếu thăm trúng thưởng có 01 mã số gồm 10 ký tự, bao gồm 03 chữ cố định “LKD” và dãy 07 ký tự ngẫu nhiên. Khách hàng có thể kiểm tra quà thưởng trực tiếp với nhân viên tại quầy.

 

C. Các lưu ý về quà thưởng & thông báo trúng thưởng:

Khách hàng sẽ được biết thông tin trúng giải ngay khi nhân viên Timezone thông báo.

Đối với giải đặc biệt và 10 giải nhất: Khách hàng sẽ được thông báo ngay lập tức tại thời điểm trúng giải kèm chụp hình với “bảng trúng thưởng” do Timezone chuẩn bị.

 • Danh sách quà sẽ được cập nhật tại trang Facebook Timezone Việt Nam về số lượng giải còn lại và danh sách khách hàng trúng thưởng hằng tuần.

Đối với giải quà may mắn từ 1 đến 3: Khách hàng sẽ được thông báo ngay lập tức tại thời điểm trúng giải.

 • Quà không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Quà chỉ áp dụng cho mã thẻ phát sinh giao dịch và không có giá trị chuyển đổi cho mã thẻ khác.

Đối với giải quà may mắn 4: Với mỗi lượt trúng giải, khách hàng được tham gia chơi một trong số toàn bộ các trò chơi tại Timezone, ngoại trừ các trò chơi màu tím (thời hạn sử dụng: 07 ngày kể từ ngày nhận).

 

D. Sau khi trúng giải thưởng:

 • Sau khi nhận thưởng thành công, khách hàng gửi phiếu thưởng cho nhân viên.
 • Quà sẽ được trao trực tiếp tại trung tâm Timezone đã trúng giải.
 • Timezone không chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển và di chuyển nhận quà của khách hàng.
 • Khách hàng ký nhận biên bản để xác nhận đã nhận giải thành công (áp dụng tất cả giải trừ giải may mắn 04).
 • Timezone được toàn quyền sử dụng hình ảnh cho mục đích truyền thông và quảng cáo.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Timezone Việt Nam là quyết định cuối cùng.