ĐIỀN KHOẢN & ĐIỀU KIỆN / TERMS & CONDITIONS

1/ Quà tặng Tri Ân được áp dụng cho các thành viên:
- Thành viên Gold đã đạt hạn mức tích lũy từ 20 triệu VNĐ trở lên trước ngày 22.06.2022.
- Thành viên Platinum đã đạt hạn mức tích lũy từ 70 triệu VNĐ trở lên trước ngày 22.06.2022.
1/ Honourable gifts are applied to members:
- Gold members who reached cumulative spend from 20 million VND before 22 June 2022.
- Platinum members who reached cumulative spend from 70 million VND before 22 June 2022.

2/ Quà tặng Tri Ân được áp dụng 1 phần quà cho mỗi thẻ Gold hoặc Platinum đang hoạt động & đã đăng ký thành viên (trên website hoặc Fun App).
2/ Honourable gifts are applied as one gift per active & registered Gold or Platinum cards (on website or Fun App).

3/ E-voucher 1,100 e-tickets và 3,300 e-tickets được đồng bộ vào tài khoản các thành viên đã đăng ký vào ngày 22.06.2022. Các thành viên cần tải ứng dụng Timezone Fun App để quy đổi e-voucher và nhận e-tickets trực tiếp vào thẻ.
3/ E-vouchers of 1,100 e-tickets and 3,300 e-tickets will be synced to registered members' accounts on 22 June 2022. Members need to download Timezone Fun App to redeem e-voucher and receive e-tickets directly to the card.

4/ Voucher nhận bộ quà tặng tri ân cho thẻ Platinum “Timezone All Stars” sẽ được đồng bộ vào tài khoản trên ứng dụng Fun App vào sáng ngày 30.06.2022. Khách hàng có thể đến trung tâm quy đổi voucher và nhận quà từ ngày 30.06 đến hết ngày 30.09.2022.
4/ “Timezone All Stars” exclusive gift voucher for Platinum members will be synced to Timezone Fun App in the morning of 30 Jun 2022. Guest can redeem voucher at any Timezone venues from 30 June to 30 September 2022 to receive the gift.

5/ Thẻ Platinum kỷ niệm trong “Timezone All Stars” chỉ mang tính chất trưng bày & không sử dụng tại Timezone.
5/ Platinum commemorative cards is for display purposes only & cannot be used as Powercard.

6/ Các thành viên Gold & Platinum đủ điều kiện nhận quà tặng Tri Ân và đăng ký sau ngày 22.06.2022, vui lòng liên hệ nhân viên hoặc qua website để được đồng bộ voucher trong vòng 7 ngày làm việc.
6/ Eligible Gold & Platinum members who registered after June 22, 2022, please contact our FunSquad or write to us on website to receive voucher within 7 working days.